Radní schválili další postup v přípravě chytré čtvrti Špitálka

22. 7. 2021

Další dva kroky schválili radní v projektu chytré čtvrti Špitálka. Jedním z nich je schválení zpracování tzv. Bílé knihy projektu společností A8000, s. r. o. Dalším je pak schválení smlouvy externí spolupráce k projektovému managementu výstavby této chytré čtvrti se společností Proficheck, s. r. o.

Po roce 2023 by měla začít výstavba nové chytré čtvrti Špitálka, která navazuje na historické centrum města a je zároveň součástí ochranného pásma městské památkové rezervace. Jde o území s vysokou hustotou zastavění a uzavřenou blokovou strukturou. Nacházejí se zde bývalé výrobní areály, které byly dříve průmyslovým centrem města. Dnes tyto chátrající budovy tvoří velkou část místních brownfieldů.

Radní dnes schválili smlouvu se společností A8000, s. r. o., která zpracuje tzv. Bílou knihu projektu chytré čtvrti Špitálka. Předmětem Bílé knihy je stanovení podmínek budoucí výstavby chytré čtvrti na Špitálce vyjádřených v konkrétních popisech a datech či kvantifikovaných požadavcích. Bílá kniha v sobě bude kombinovat požadavky města na urbanisticko-architektonické řešení a požadavky na chytrou čtvrť z hlediska využití inovativních technologií a přístupů. Bílá kniha tak bude sloužit jako závazný podklad pro vyjednávání s investory (předběžná tržní konzultace, soutěžní dialog) a pro zpracování navazující projektové dokumentace, resp. studií předcházejících projektové dokumentaci. Vzhledem k vývoji legislativních požadavků, dotačních programů, ale i s ohledem na postupné zpřesňování záměru v jednotlivých fázích a vyjednávání s investory bude docházet ke zpřesňování a aktualizaci Bílé knihy. Bílá kniha proto bude otevřený dokument, se kterým se bude průběžně pracovat.

Bílá kniha navazuje na tzv. MASTERPLAN – Rozvoj lokality Špitálka, který zpracovávala taktéž společnost A8000, s. r. o. Smyslem Bílé knihy je rozvést tento původní urbanisticko-architektonický návrh a doplnit jej z hlediska využití plánovaných inovativních technologií a přístupů, které chce město v této čtvrti aplikovat. Bude tedy v sobě zohledňovat i výstupy z expertních stolů, které byly na jednotlivé oblasti konceptu chytrých měst na podzim loňského roku zorganizovány.

Náklady na zpracování Bílé knihy ve výši 480 000,- Kč bez DPH budou zcela hrazeny z evropského projektu Horizon 2020 RUGGEDISED.

Radní dále schválili smlouvu o dílo se společností Proficheck, s. r. o., v rámci výběrového řízení „Externí spolupráce k projektovému managementu výstavby chytré čtvrti Špitálka“.

Bílá kniha má sloužit jako základ při hledání budoucích investorů. K tomu, aby město v tomto náročném procesu stanovování si podmínek v území a soutěžení strategického partnera bylo úspěšné, potřebuje využít služeb společnosti, která má náležité zkušenosti ze světa developmentu. Z toho důvodu město vysoutěžilo společnost Proficheck, s. r. o., která pomůže při realizaci tohoto projektu.

Celková cena za služby dle schválené smlouvy nesmí překročit částku 800 000,- Kč bez DPH.

Více informací o projektu chytré čtvrti Špitálka naleznete na https://respitalka.brno.cz/.

Tato aktualita se vztahuje k projektu:
Chytrá čtvrť Špitálka - RUGGEDISED