Opravy kanalizace a vodovodu uzavřou ulici Klusáčkova

15. 11. 2019

V návaznosti na dokončení staveb v ulicích Chodská a Šelepova budou od listopadu probíhat práce na opravě kanalizace a vodovodu v ulici Klusáčkova. Stávající kanalizační stoka z roku 1955 bude opravena v celkové délce 215 m, z toho bude opraveno 127,5 m v profilu DN 400 a 87,5 m v profilu DN 500/750. Vodovodní řad z roku 1952 bude vyměněn v profilech DN 100 a DN 150 v celkové délce 111,6 m. Součástí stavby je rovněž celoplošná obnova vozovky a chodníků, přičemž oprava chodníků bude v celé trase řešena bezbariérově.

Při provádění stavebních prací bude ulice Klusáčkova přístupná vozidlům složek Integrovaného záchranného systému. Stejně tak po celou dobu realizace prací na kanalizaci a vodovodu zajistí zhotovitel přístup k dotčeným nemovitostem. Splaškové a dešťové vody budou bez přerušení odváděny do kanalizační soustavy a v lokalitě bude zajištěna distribuce pitné vody s výjimkou krátkodobých odstávek způsobených nutností propojení nově budovaného vodovodního řadu se stávající vodovodní sítí. Na tyto plánované odstávky budou obyvatelé upozorněni s dostatečným předstihem. Stavební ruch bude v ulici ukončen v červenci roku 2020.