Oprava kanalizace a vodovodu uzavře ulici Grmelovu

16. 3. 2020

Na konci letošního března zahájí dělníci stavební práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici Grmelova. Kanalizační stoka zde pochází z roku 1932 a v současné době je již v havarijním stavu. Společně s pracemi na kanalizaci bude provedena rovněž výměna vodovodního potrubí, které bylo v ulici Grmelova vybudováno už v roce 1929.  Kanalizační stoka bude rekonstruována v délce 193 metrů a vodovod v délce 196 metrů. Současně bude provedena v délce 94 metrů výměna kanalizačních přípojek a vodovodních přípojky budou vyměněny v délce 75 metrů. Nakonec je samozřejmostí obnova vozovky a chodníků.

Při provádění stavebních prací budou dotčené ulice přístupné vozidlům složek Integrovaného záchranného systému, stejně tak zajistí zhotovitel průchodnost jednotlivých ulic i v době provádění stavebních prací, po celou dobu realizace stavební činnosti bude zajištěn přístup k jednotlivým dotčeným nemovitostem.

Cílem stavby je zlepšení nevyhovujícího stavu kanalizace a vodovodu v ulici Grmelova. Provedenou rekonstrukcí dojde ke zlepšení odtokových poměrů v kanalizaci a zlepšení stavu zásobování pitnou vodou v dané lokalitě.

Po dobu realizace stavebních prací budou splaškové a dešťové vody bez přerušení odváděny do kanalizační soustavy, stejně tak bude zajištěna v dané lokalitě distribuce pitné vody s výjimkou krátkodobých odstávek způsobených nutností provedení propojení nově budovaného vodovodního řadu se stávající vodovodní sítí. Na tyto plánované odstávky budou obyvatelé a uživatelé nemovitostí upozorněni s dostatečným předstihem.