Zábrdovická ulice se po 13 měsících otevře individuální i hromadné dopravě

29. 11. 2019

Brňané opět projedou Zábrdovickou ulicí do východní části města. Kompletní rekonstrukci tramvajové trati a komunikací včetně všech inženýrských sítí se podařilo stihnout před plánovaným termínem. Ulice se po 13 měsících otevře individuální i hromadné dopravě 30. listopadu.

Stavební zakázka je investičním záměrem statutárního města Brna (zastoupeno společnostmi Brněnské komunikace a Brněnské vodárny a kanalizace) a spoluinvestorů Dopravního podniku města Brna, Technických sítí Brno a Tepláren Brno. Kompletní rekonstrukce úseku od křižovatky Cejl, Vranovská po zastávku Vojenská nemocnice byla zahájena 20. října 2018.

Stavbu se podařilo téměř o měsíc a půl zkrátit, původní termín kompletního zprovoznění byl v polovině ledna 2020. K rychlejšímu dokončení stavby došlo i přes některé nepředvídatelné okolnosti, jako byl například havarijní stav plynárenského zařízení. Velký podíl na zkrácení má především zhotovitel, který byl tvořen společnostmi FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Dopravní stavby Brno, s.r.o. a EUROVIA CS a.s.,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Rekonstrukce komunikace byla klíčová i s ohledem na plánovanou výstavbu části velkého městského okruhu Tomkovo náměstí a Rokytova, protože přes opravenou Zábrdovickou povede při výstavbě objízdná trasa. Náklady na celý projekt činí 194 milionů korun. V rámci stavby se velmi dobře osvědčila spolupráce s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno. Konzultace bezbariérových řešení v projektové dokumentaci probíhaly již v rámci příprav a pokračovaly i při realizaci stavby, kde jsou již řešeny detaily přímo se zhotovitelem,“ uvedl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Opravy kanalizace a vodovodu
Součástí prací byla i rekonstrukce stávající kanalizace a vodovodu, které již byly na hranici životnosti. Opravy přinesou zlepšení odtokových poměrů v kanalizační síti a současně dojde ke zkvalitnění stavu zásobování pitnou vodou v zájmové oblasti. V rámci stavby došlo k výměně 316 metrů kanalizace a 519 metrů vodovodů různých profilů. Rekonstrukce vyžadovala v první řadě zbudování provizorních vodovodních řadů a přípojek pro náhradní zásobování dotčených nemovitostí vodou a rovněž zajištění převádění a přečerpávání vod splaškových. V rámci stavby byly rovněž provedeny přeložky plynovodů.

Opravy tramvajové tratě
Dopravní podnik města Brna provedl kompletní rekonstrukci tramvajové trati. Ta obnášela výměnu kolejnic v křižovatce Cejl–Vranovská a v úseku Cejl–Zábrdovická, včetně odhlučnění a montáže pryžových bokovnic a antivibračních pásů, které významně přispějí ke snížení hlučnosti provozu na trati. Zastávka Vojenská nemocnice přinese větší komfort pro cestující, je nově bezbariérová a opatřená elektronickými panely pro lepší informovanost veřejnosti o aktuální situaci v provozu i mimořádných událostech. „Uzavírky jsme využili i pro rekonstrukci navazující trati v ulici Bubeníčkova, jedná se o 720 metrů dlouhý úsek mezi zastávkou Vojenská nemocnice a křižovatkou s ulicí Rokycanova,“ uvedl generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

Most a potrubní lávka přes Svitavu
Během rekonstrukce mostu přes řeku Svitavu, který od svého vzniku v roce 1942 poprvé prošel většími úpravami, Brněnské komunikace zajistily sanaci stávající nosné konstrukce včetně sanace spodní stavby, výměnu konstrukce vozovky a chodníkových ploch. Teplárny Brno na místo původního parovodu vybudovaly nový horkovod v délce 1380 m. Práce zahrnovaly zřízení nové potrubní lávky přes řeku Svitavu, která v místě zůstane, bude nadále současně sloužit pro pěší, a uvolní tak prostor na přilehlém mostě pro další dopravu.

Komunikace
Projekt zahrnoval opravy jízdních pruhů místních komunikací v ulici Cejl a Zábrdovická a Cejl–Vranovská, na kterých pracovaly z pověření statutárního města Brna Brněnské komunikace. Součástí bylo i odvodnění komunikace, uliční vpusti, obnova stávajících chodníků a sjezdů. V rámci stavby došlo i k úpravě vjezdu na parkoviště a vjezdu do Vojenské nemocnice a k úpravě stávající cyklostezky. Vítanou úpravou je rozšíření jízdního pruhu ve směru do centra, kdy budou osobní vozy plynule projíždět paralelně s tramvajemi, nikoli po kolejích.

Rozvody a osvětlení
V souvislosti s rekonstrukcí tramvajové tratě a jednotlivých komunikací patřila do výčtu prací i rekonstrukce kabelových rozvodů a veřejného osvětlení v gesci Technických sítí Brno. Vybudování nového veřejného osvětlení zahrnovalo mimo jiné postavení pěti stožárů nebo pokládku kabelů. Na trakčních stožárech bylo nainstalováno celkem 27 světelných míst osazených pomocí výložníků. V celém rekonstruovaném úseku byla použita LED svítidla, úpravou prošly tři rozváděče.

Náklady na celý projekt činí 194 mil. Kč. Zhotovitelem stavby je sdružení společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. a Dopravní stavby Brno, s.r.o. a EUROVIA CS a.s.
Ulice se pro individuální dopravu uzavřela 20. října 2018, pro MHD o dva dny později. V průběhu rekonstrukce řidiči individuální dopravy využívali náhradní trasy po silnicích I/42 a I/50 nebo například ulicemi Koliště, Křenová a dalšími. V městské hromadné dopravě si výluka vyžádala úpravu tras 17 linek.

Odhlučnění tramvajové tratě Cejl–Zábrdovická, včetně bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice

Statutární město Brno
Brněnské komunikace v pověření SMB náklady 54,5 mil. Kč

Křižovatka Cejl–Vranovská
– V úseku křižovatky ulic Cejl–Vranovská byla provedena výměna stávajícího asfaltového krytu v mocnosti 0,10 m. Celková délka úseku v dané křižovatce je 191,5 m.
– Práce zahrnovaly frézování stávající vozovky včetně odvodnění, pokládku asfaltového krytu z protihlukového asfaltu, úpravu přilehlých chodníkových ploch a rekonstrukci světelné signalizace.

Úsek Cejl–Zábrdovická (k Vojenské nemocnici)
– Rekonstrukce 400 metrů dlouhého úseku obnášela zemní práce a výměnu podloží, odvodnění vozovky, pokládku protihlukového asfaltu včetně rekonstrukce přilehlých chodníkových ploch. Součástí bylo i zřízení přejezdu pro cyklisty v návaznosti na stávající cyklostezku.

Most
– Rekonstrukce obnášela sanaci stávající nosné konstrukce včetně sanace spodní stavby, výměnu konstrukce vozovky a chodníkových ploch včetně izolací a odvodnění, výměnu říms a osazení ocelového zábradlí.

Brněnské vodárny a kanalizace v pověření SMB náklady 47,9 mil. Kč

SO 301,302 Kanalizační stoky a přípojky Cejl–Zábrdovická
– výstavba kanalizační stoky D1 DN 400 v ul. Cejl a kanalizačních stok E, E1, E2 o profilech DN 1000/1500, DN 300 v ul. Zábrdovické včetně kanalizačních přípojek. Celkem provedeno 315,8 m kanalizačních stok a 249,67 m kanalizačních přípojek.
– Práce zahrnovaly také zřízení 43 ks hydrovrtů o celkové délce 434 m pro snížení hladiny spodní vody čerpáním, zbudování 85m podzemní těsnicí pilotové stěny, převádění a přečerpávání splaškových vod a zrušení stávajících kanalizačních stok o profilech DN 1000/1500, 500/750, 400/600 v celkové délce 493m.

SO 303,304 – Vodovodní řady a přípojky Cejl–Zábrdovická
– vybudování vodovodních řadů DN 80, DN 100, DN 200, DN 250 a DN 300 s těžkou protikorozní ochranou v celkové délce 519 m a 16 ks vodovodních přípojek o průměru 32 až 90 mm v celkové délce 147 m.
– Rekonstrukce vyžadovala napřed zbudování provizorních vodovodních řadů a přípojek pro náhradní zásobování dotčených nemovitostí vodou v celkové délce 635 m, ztíženou montáž uložení izolovaného potrubí vodovodu do kanálu mostní konstrukce zábrdovického mostu a zrušení stávajících vodovodů DN 200 až DN 300 v celkové délce 800 m.

SO 500 Přeložky NTL plynovodů Cejl
– V rámci stavby byly provedeny přeložky NTL plynovodů v profilech DN 315, DN 160 a DN 110 o celkové délce 300 m plynovodních řadů a 10 ks plynovodních přípojek o celkové délce 30 m.
– Práce obsahovaly pro zabezpečení požadovaných tlaků v plynárenské síti provizorní propoj STL/NTL s regulační stanicí při odstavení stávajících plynovodů, ztíženou montáž uložení plynovodu DN 225 do ochranné trubky v mostní konstrukci zábrdovického mostu, provedení mechanické ochrany stávajícího STL plynovodu a rušení starých plynovodů v celkové délce 296 m.

Dopravní podnik města Brna náklady 91,7 mil. Kč

Tramvajová trať Cejl–Vranovská
– Práce na 321,5 m dlouhém úseku zahrnovaly rozebrání stávající tramvajové tratě, vybourání zpevněných ploch, vybourání stávajícího odvodnění TT, vybudování kolejových odvodňovačů a drenáží, výměna podloží, vybudování nové tramvajové tratě včetně odhlučnění, po stranách kolejnic jsou pryžové bokovnice a v konstrukci antivibrační pásy.

Tramvajová trať Cejl–Zábrdovická
– Rekonstrukce obnášela zemní práce a výměnu podloží, výměnu žlábkových kolejnic nově uložených na DZP panelech, odvodnění kolejnic.
– Konstrukce tramvajové trati je provedena tak, aby snižovala hluk způsobený tramvajovou dopravou. V konstrukci jsou uloženy pryžové antivibrační pásy, po stranách kolejnice jsou pryžové bokovnice a povrch komunikace je provedený z živičných vrstev.
– Současně s tramvajovou tratí byly provedeny dvě nové bezbariérové nástupiště zastávek u Vojenské nemocnice.

Tramvajová trať na mostě
– V rámci stavby byla vyměněna kompletní konstrukce tramvajového tělesa odpovídající délce nosné konstrukce mostu, která je 25 m.

Teplárny Brno náklady 81,2 mil. Kč

– Vybudování nového horkovodu DN 300 v bezkanálovém provedení na místo původního parovodu DN 400 v úseku od křižovatky Cejl–Vranovská po křižovatku Zábrdovická–Lazaretní včetně horkovodní přípojky pro Vojenskou nemocnici Brno a vozovnu DPMD v Husovicích v délce 1380 m.
– Práce zahrnovaly vybudování nové potrubní lávky přes řeku Svitavu, která bude současně sloužit i pro pěší.

Technické sítě Brno náklady 3,19 mil. Kč

– Vybudování nového veřejného osvětlení zahrnovalo mimo jiné postavení pěti stožárů, pokládku kabelů a výměnu rozpojovacích skříní. Na trakčních stožárech bylo nainstalováno celkem 27 světelných míst osazených pomocí výložníků. V celém rekonstruovaném úseku byla použita LED svítidla. Upraveny byly tři rozváděče.

Tato aktualita se vztahuje k uzavírce:
Zábrdovická a Zábrdovický most